logo logo
logo bom
Małżeństwa

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO (PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO (USC 1)

 

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO (PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO)

 

 

    I.       WYMAGANE DOKUMENTY

 

dokumenty stwierdzające tożsamość – do wglądu

 

w przypadku cudzoziemca:

odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego

odpis aktu małżeństwa (jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim) z adnotacją o rozwodzie, unieważnieniu lub jego nieistnieniu, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, unieważnienie lub stwierdzenie jego nieistnienia

zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa, wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego, zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej.

do wglądu:

dowody tożsamości (paszport, w przypadku zamieszkania na stałe w Polsce – karta pobytu – ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych.

klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

Wymagane jest osobiste stawiennictwo.  

 

 III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Podczas składania dokumentów (zapewnienia) ustalany jest termin zawarcia związku małżeńskiego. Nie wcześniej niż miesiąc i jeden dzień od daty złożenia zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego.  

 

 IV.       OPŁATY

 

Za sporządzenie aktu małżeństwa – 84,00 zł.

Za udzielenie ślubu poza lokalem USC – 1.000,00 zł

Obowiązek wniesienia opłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku. Dowód wpłaty stanowi załącznik do wniosku.

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto:

Urząd Miejski Kościana, Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, Bank Spółdzielczy w Kościanie numer konta 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004 w banku, przelewem w bankowości elektronicznej lub w urzędzie stanu cywilnego w terminalu płatniczym za pomocą karty.

Opłatę skarbową za udzielenie ślubu poza lokalem USC należy wpłacić na konto:

Urząd Miejski Kościana, Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, Bank Spółdzielczy w Kościanie numer konta 23 8666 0004 0103 7426 2000 0032 w banku, przelewem w bankowości elektronicznej lub w urzędzie stanu cywilnego w terminalu płatniczym za pomocą karty.

 

 

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

W przypadku pisemnego powiadomienia stron o odmowie przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński strona może zwrócić się do Sądu Rejonowego w Kościanie w ciągu 14 dni od dnia doręczenia jej pisma przez kierownika z wnioskiem o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione w wyżej wymienionym piśmie uzasadniają odmowę dokonania czynności.

 

 VI.       PODSTAWA PRAWNA 

 

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

 

VII.       UWAGI

 

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński powinny co najmniej miesiąc i jeden dzień przed planowanym terminem ślubu zgłosić się do USC w Kościanie, Rynek 1, Ratusz w celu złożenia dokumentów.

Przy składaniu dokumentów nupturienci składają pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

W momencie składania zapewnień, nupturienci podejmują decyzję w sprawie nazwiska/nazwisk noszonych po zawarciu związku małżeńskiego przez małżonków oraz dzieci zrodzonych z tego małżeństwa. Decyzję dotycząca wyboru nazwiska/nazwisk można podjąć do momentu zawarcia związku małżeńskiego poprzez złożenie stosownego oświadczenia.

Po zawarciu małżeństwa nie ma możliwości zmiany oświadczenia o nazwiskach małżonków.

Istnieje możliwość zmiany oświadczenia dotyczącego nazwiska dzieci – przy sporządzaniu aktu urodzenia pierwszego dziecka pochodzącego z tego małżeństwa.  

 

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Urząd Stanu Cywilnego

 

 IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Ewa Berus kierownik urzędu stanu cywilnego

Aneta Mierzyńska zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego w Kościanie

tel. 501 976 607

 

Opracował: Ewa Berus

Data: 23.01.2018 r.

...................................................

(podpis)

Sprawdził: Ewa Berus

Data: 24.01.2018 r.

...................................

(podpis)

Zatwierdził: Łukasz Postaremczak

Data: 01.03.2018

..................................................

(podpis)

 

 

Lista wiadomości