logo logo
logo bom
Małżeństwa

ZEZWOLENIE NA SKRÓCENIE MIESIĘCZNEGO TERMINU OCZEKIWANIA NA ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO.) (USC 2)

 

ZEZWOLENIE NA SKRÓCENIE MIESIĘCZNEGO TERMINU OCZEKIWANIA NA ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

 

 

    I.       WYMAGANE DOKUMENTY

 

Wniosek o zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego (USC 1).

Załączniki:

dokument potwierdzający uzasadnienie wniosku.

Do wglądu dokumenty tożsamości.

 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

Wniosek należy złożyć osobiście.   

 

 III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Zezwolenie wydawane jest bez zbędnej zwłoki.  

 

 IV.       OPŁATY

 

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia – 39,00 zł,

Obowiązek wniesienia opłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku. wpłaty stanowi załącznik do wniosku.

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto:

Urząd Miejski Kościana, Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, Bank Spółdzielczy w Kościanie numer konta 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004 w banku, przelewem w bankowości elektronicznej lub w urzędzie stanu cywilnego w terminalu płatniczym za pomocą karty.  

 

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

W przypadku pisemnego powiadomienia stron o odmowie wydania zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego, strona może zwrócić się z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Kościanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione w wyżej wymienionym piśmie uzasadniają odmowę dokonania czynności.   

 

 VI.       PODSTAWA PRAWNA 

 

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy   

 

VII.       UWAGI

 

Przyjmowanie wniosków o zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego odbywa się w urzędzie stanu cywilnego, w ratuszu – pokój nr 2.  

 

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Urząd Stanu Cywilnego.

 

   

 IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Ewa Berus kierownik urzędu stanu cywilnego

Aneta Mierzyńska zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego w Kościanie.

Telefon 501 976 607 


Opracował: Ewa Berus

Data: 23.01.2018 r.

...................................................

(podpis)

Sprawdził: Ewa Berus

Data: 24.01.2018 r.

...................................

(podpis)

Zatwierdził: Łukasz Postaremczak

Data: 01.03.2018 r.

..................................................

(podpis)

 

 

 

 

Lista wiadomości