logo logo
logo bom
Małżeństwa

ZEZWOLENIE NA SKRÓCENIE MIESIĘCZNEGO TERMINU OCZEKIWANIA NA ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO.) (USC 2)

 

ZEZWOLENIE NA SKRÓCENIE MIESIĘCZNEGO TERMINU OCZEKIWANIA NA ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

 

 

 Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego zostało znacząco ograniczone.

Bezpośrednia obsługa klienta - PO WCZEŚNIEJSZYM TELEFONICZNYM UMÓWIENIU SIĘ. 

 

    I.       WYMAGANE DOKUMENTY

 

Wniosek o zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego (USC 1).

Załączniki:

dokument potwierdzający uzasadnienie wniosku.

Do wglądu dokumenty tożsamości.

 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

Wniosek należy złożyć osobiście.   

 

 III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Zezwolenie wydawane jest bez zbędnej zwłoki.  

 

 IV.       OPŁATY

 

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia – 39,00 zł,

Obowiązek wniesienia opłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku. wpłaty stanowi załącznik do wniosku.

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto:

Urząd Miejski Kościana, Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, Bank Spółdzielczy w Kościanie numer konta 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004 w banku, przelewem w bankowości elektronicznej lub w urzędzie stanu cywilnego w terminalu płatniczym za pomocą karty.  

 

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

W przypadku pisemnego powiadomienia stron o odmowie wydania zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego, strona może zwrócić się z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Kościanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione w wyżej wymienionym piśmie uzasadniają odmowę dokonania czynności.   

 

 VI.       PODSTAWA PRAWNA 

 

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy   

 

VII.       UWAGI

 

Przyjmowanie wniosków o zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego odbywa się w urzędzie stanu cywilnego, w ratuszu – pokój nr 2.  

 

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Urząd Stanu Cywilnego.

 

   

 IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Ewa Berus kierownik urzędu stanu cywilnego

Aneta Mierzyńska zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego w Kościanie.

Telefon 501 976 607 


Opracował: Ewa Berus

Data: 23.01.2018 r.

...................................................

(podpis)

Sprawdził: Ewa Berus

Data: 24.01.2018 r.

...................................

(podpis)

Zatwierdził: Łukasz Postaremczak

Data: 01.03.2018 r.

..................................................

(podpis)

 

 

 

 

Lista wiadomości