logo logo
logo bom
podział

PROJEKT PODZIAŁU (GM 16-1)

ZAOPINIOWANIE PROJEKTU PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

 

 

 

    I.       WYMAGANE DOKUMENTY

 

1.     Wniosek o zaopiniowanie projektu podziału nieruchomości (16-1) oraz klauzula informacyjna (KI 16-1)  .

2.     Załączniki:

-         dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,

-         wypis z katastru nieruchomości i kopia mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi,

-         decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązująca w dniu złożenia wniosku,

-         wstępny projekt podziału nieruchomości,

-         pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział nieruchomości, jeżeli jest ona wpisana do rejestru zabytków.

 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

Wnioski należy składać w biurze podawczym Urzędu Miejskiego Kościana, za pośrednictwem urzędu pocztowego lub skrzynki podawczej.

 

  III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Do 30 dni.

 

 IV.       OPŁATY

 

Bez opłat.  

 

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

Zażalenie  na postanowienie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.  

 

 VI.       PODSTAWA PRAWNA 

 

Dział III rozdział 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

 

VII.       UWAGI

 

1.     Wniosek składa właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości.

2.     Na mapach wstępnego projektu podziału nieruchomości powinny być:

-         granice nieruchomości podlegającej podziałowi,

-         oznaczenia nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku - według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości,

-         powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi,

-         naniesienie w kolorze czerwonym granic projektowanych do wydzielenia działek gruntu,

-         przedstawione w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej propozycje sposobu zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej.

3.     W przypadku braku planu miejscowego jeżeli wniosek został złożony:

-         po upływie 6 miesięcy, licząc od dnia  podjęcia przez gminę uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, lub

-         po wyłożeniu projektu planu miejscowego do publicznego wglądu,

postępowanie w sprawie podziału nieruchomości zawiesza się do czasu uchwalenia planu miejscowego, jednak nie dłużej niż na okres 6 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku o podział.

4.     W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego

 

 IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Mieczysław Wojtecki

Lista wiadomości