logo logo
logo bom
rozgraniczenie

ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI (GM 17)

ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

 

 

 

    I.       WYMAGANE DOKUMENTY

 

1.     Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości (GM 17) oraz klauzula informacyjna (KI 17)  .

2.     Załączniki:

- dokument potwierdzający własność nieruchomości.

 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

Wnioski należy składać w biurze podawczym Urzędu Miejskiego Kościana, za pośrednictwem urzędu pocztowego lub skrzynki podawczej.

 

  III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Do 60 dni.

 

 IV.       OPŁATY

 

Bez opłat.  

 

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

Decyzja jest ostateczna. Strona niezadowolona z decyzji może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, przekazania sprawy do sądu.   

 

 VI.       PODSTAWA PRAWNA 

 

Art. 29 - art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne.

 

VII.       UWAGI

 

1.     Po złożeniu wniosku wydane zostanie postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego, na postanowienie to nie służy stronom zażalenie.

2.     Czynności ustalenia przebiegu granic na gruncie wykonuje upoważniony geodeta na koszt wnioskodawcy.

3.     W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego.  

 

 IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Sylwia Nisiewicz.  

Lista wiadomości