logo logo
logo bom
Ochrona środowiska

WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA (OŚ 15)

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

 

 

 

    I.   WYMAGANE DOKUMENTY

 

1.     Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (OŚ 15)

Klauzula informacyjna

2.     Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

3.     Mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej;

4.     Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem ust. 1a-1c;

1a. Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych     uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, kopię mapy ewidencyjnej oraz wypis z rejestru, przedkłada się wraz z raportem o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

1b. Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, kopię mapy ewidencyjnej oraz wypis z rejestru przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne.

1c. Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust 1 pkt 4 i 5, oraz dla przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, nie wymaga się wypisu z rejestru.

5.     W przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 - 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli,

6.     W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy załączyć - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 ww. ustawy - kartę informacyjną przedsięwzięcia. Raport winien zawierać oświadczenie, o którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 19a ww. ustawy;

7.     W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy załączyć - kartę informacyjną przedsięwzięcia;

8.     Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjna  przedsięwzięcia  przedkłada się w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych wraz z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego;

9.     W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy załączyć - wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji;

10.  Analiza kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;

 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

1.     Złożyć osobiście w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego Kościana.

2.     Przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego Kościana.

3.     Przesłać w formie dokumentu elektronicznego za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

 

  III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Bez zbędnej zwłoki.  Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie do 2 miesięcy z możliwością przedłużenia.

 

 IV.       OPŁATY

 

1.     Opłata skarbowa za wydanie decyzji  -  205,00 zł.

2.     Opłata skarbowa za przeniesienie decyzji - 105,00 zł.

3.     Opłatę należy uiścić przelewem na konto Urzędu Miejskiego Kościana Bank Spółdzielczy w Kościanie nr 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004 lub kartą płatniczą w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego Kościana.

 

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kościana w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 VI.       PODSTAWA PRAWNA 

 

Art. 71 i 75 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

VII.       UWAGI

 

1.   Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

2.   Postępowania wymagające uzyskania zewnętrznych opinii i uzgodnień w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mogą wymagać wydłużenia czasu postępowania administracyjnego.

3.   Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji.

4.   Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on warunki zawarte w tej decyzji. Stronami w postępowania o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji.

 

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej

 

 IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Monika Kaźmierska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista wiadomości