logo logo
logo bom
Ochrona środowiska

NAKAZANIE WŁAŚCICIELOWI GRUNTU PRZYWRÓCENIA STANU WODY NA GRUNCIE DO STANU POPRZEDNIEGO LUB WYKONANIA URZĄDZEŃ ZAPOBIEGAJĄCYCH SZKODOM (OŚ 12)

NAKAZANE WłAŚCICIELOWI GRUNTU PRZYWRÓCENIE STANU WODY NA GRUNCIE DO STANU POPRZEDNIEGO LUB WYKONANIA URZĄDZEŃ ZAPOBIEGAJĄCYCH SZKODOM

 

 

    I.       WYMAGANE DOKUMENTY

 

1.     Wniosek o wydanie decyzji w sprawie nakazania właścicielowi gruntu przywrócenia stanu wody na gruncie do stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom.

2.     Dokumenty dotyczące stanu własności terenu osoby poszkodowanej.

Klauzaula informacyjna 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

1.     Złożyć osobiście w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego Kościana.

2.     Przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego Kościana.

3.     Przesłać w formie dokumentu elektronicznego za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

 

  III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja administracyjna nakładająca przywrócenie stanu wody na gruncie do poprzedniego stanu lub wykonanie urządzeń zapobiegającym szkodom bądź decyzja o odmowie nałożenia ww. obowiązku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

 

 IV.       OPŁATY

 

Nie pobiera się.

 

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

    

 Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem  Burmistrza Miasta Kościana w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

 VI.       PODSTAWA PRAWNA 

 

 Art. 234 ust. 3  ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

 

VII.       UWAGI

 

1.     Właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może zmieniać kierunku

i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych, ani kierunku odpływu wód ze źródeł - ze szkodą dla gruntów sąsiednich, ani odprowadzać wód oraz wprowadzać ścieków na grunty sąsiednie.

2.     Na właścicielu gruntu ciąży obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody,     powstałych na jego gruncie na skutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dlagruntów sąsiednich.

3.     Jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, z urzędu lub na wniosek, w drodze decyzji, nakazuje właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, ustalając termin wykonania tych czynności.

4.     Nakaz, o którym mowa w ust. 3, nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego albo dokonania zgłoszenia wodnoprawnego, jeżeli są wymagane.

5.     Postępowania w sprawie decyzji, o której mowa w ust. 3, nie wszczyna się, jeżeli upłynęło5 lat od dnia, w którym właściciel gruntu sąsiedniego dowiedział się o szkodliwym oddziaływaniu na jego grunt.

 

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

 Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej

 

 IX.        PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

 Monika Kaźmierska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista wiadomości