logo logo
logo bom

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

POMOC ZDROWOTNA DLA NAUCZYCIELI

 

     I.        WYMAGANE DOKUMENTY

 

1.  Dokumenty w postaci faktur lub rachunków wystawionych na nauczyciela, potwierdzające poniesione wydatki w okresie sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,

2.    Aktualne zaświadczenie lekarza potwierdzające leczenie specjalistyczne lub długotrwałą chorobę,

3.   Oświadczenie o sytuacji materialnej rodziny nauczyciela,

4.   Upoważnienie osoby, wydane przez nauczyciela, do złożenia w jego imieniu wniosku, w sytuacji gdy stan zdrowia mu na to nie pozwala.

 

    II.        SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

1.      Złożyć osobiście w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego Kościana.

2.      Przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego Kościana.

3.      Przesłać w formie dokumentu elektronicznego za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

 

  III.        TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Wnioski należy składać w terminie do 31 maja lub/i do 30 listopada.

 

 IV.        OPŁATY

 

Brak

 

   V.        TRYB ODWOŁAWCZY

 

Brak

 

 VI.        PODSTAWA PRAWNA 

 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela.

Uchwała Nr IV/34/19 Rady Miejskiej Kościana z dnia 7 lutego 2019 r.

 

VII.        UWAGI

 

Pomoc zdrowotna przyznawana jest nauczycielowi w związku z:

1.    ciężką lub przewlekłą chorobą, wymagającą stałych konsultacji lekarskich i stałego przyjmowania leków;

2.    długotrwałym leczeniem specjalistycznym,

3.    długotrwałą rehabilitacją związaną z chorobą lub wypadkiem,

4.    leczeniem szpitalnym połączonym z koniecznością dalszego leczenia w domu.

Świadczenie przyznawane w ramach pomocy zdrowotnej obejmuje refundację całości lub części poniesionych przez nauczyciela kosztów.

Pomoc zdrowotna przyznawana jest w formie zasiłku pieniężnego raz w roku budżetowym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dotyczących nieszczęśliwego wypadku lub nieuleczalnej choroby nauczycielowi może być przyznana pomoc dwukrotnie w ciągu roku.

Wysokość przyznanej pomocy zdrowotnej uzależniona jest od:

1.    rodzaju i przebiegu choroby oraz okoliczności z tym związanych, biorąc pod uwagę sytuację materialną nauczyciela,

2.    wysokości poniesionych przez nauczyciela udokumentowanych kosztów,

3.    wysokości środków zaplanowanych na ten cel w budżecie Gminy Miejskiej Kościan.

Przyznanie zasiłku pieniężnego lub jego odmowa następuje w formie pisemnej. Odmowa przyznania zasiłku wymaga uzasadnienia. Przyznany zasiłek pieniężny wypłacany jest na konto bankowe nauczyciela we wniosku.

 

VIII.        JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej.

 

 IX.        PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Irena Tomczak- Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej,

Marta Kasprzak

 

  

Wniosek 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych