logo logo
logo bom
Taksówki

LICENCJA NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ(OŚ 4)

 

LICENCJA NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO
W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ

 

 

Uwaga

Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wydane przed dniem 1 stycznia 2020 r.  zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak  niż 3 lata od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy
o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1180, ze zm.) tj. do 31 grudnia 2022 r.

Licencje wydane przed 1 stycznia 2020 r. podlegają dostosowaniu do wymagań określonych
w zmienionej ustawie o transporcie drogowym oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U.
z 2019 r. poz. 2377), na wniosek przedsiębiorcy złożony przed 31 grudnia 2022 r.

PO TYM TERMINIE LICENCJE TE TRACĄ WAŻNOŚĆ.

 

 1.  I.          WYMAGANE DOKUMENTY

                                                    

 1. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką (OŚ 4).

  Klauzula informacyjna

 1. Oświadczenie przedsiębiorcy (w przypadku spółek – każdy członek zarządu), że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym - załącznik nr 1,

  

 1. zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed  złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście  wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich  zakazu wykonywania zawodu kierowcy,

 

 1. wykaz zgłaszanych pojazdów zawierający informacje: markę,typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem – załącznik nr 2,

 

 1. wykaz zgłaszanych kierowców zatrudnionych przez przedsiębiorcę oraz innych osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz – załącznik nr 3,

 

 1. kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu, z wpisem potwierdzającym przystosowanie pojazdu do ruchu jako taksówka,

 

 1. kserokopia świadectwa legalizacji taksometru,

 

 1. dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji.    

                                                    

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

 

 

Do wglądu oryginały dokumentów stanowiących załączniki.

 

W przypadku gdy wniosek składa się w postaci elektronicznej załączniki składa się również w postaci elektronicznej.

 

 1.    II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

 1. Złożyć  w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego Kościana.
 2. Przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego Kościana.
 3. Przesłać w formie dokumentu elektronicznego za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

 

  III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej  - nie później  niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

 1.  IV.       OPŁATY

 

 Za udzielenie licencji na okres:

od 2 do 15 lat             - 200,00 zł

powyżej 15 do 30 lat  - 250,00 zł

powyżej 30 do 50 lat  - 300,00 zł.

 

Za wydanie wypisu z licencji pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty jak za udzielenie licencji (za każdy wydany wypis):

za licencję ważną do 15 lat – 22,00 zł

za licencję ważną powyżej 15 do 30 lat – 27,50 zł

za licencję ważną powyżej 30 do 50 lat – 33,00 zł

 

          Opłatę należy uiścić przelewem na konto Gminy Miejskiej Kościan Bank Spółdzielczy
               w Kościanie nr 23 8666 0004 0103 7426 2000 0032 lub kartą płatniczą w Biurze Obsługi
               Urzędu Miejskiego Kościana.

 

 1.   V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kościana, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.  

 

 1.  VI.       PODSTAWA PRAWNA 

Ustawa  z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych

 1. UWAGI

 

Licencji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat.

 

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej

 

 1.  IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Maria Kołacka Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej

 

 

 

 

 

 

 

Lista wiadomości