logo logo
logo bom
Taksówki

ZMIANA LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ (OŚ 5)

ZMIANA LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ

 

 

    I.       WYMAGANE DOKUMENTY

 

1.     Wniosek o zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką (OŚ 5)

Klauzula informacyjna

2.     Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu - krajowego dokumentu dopuszczającego pojazd do ruchu z wpisem potwierdzającym przystosowanie pojazdu do ruchu jako taksówka. W przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu - również tytuł prawny do dysponowania pojazdem.

3.     Kserokopia świadectwa legalizacji taksometru.

4.     Dowód uiszczenia opłaty za zmianę licencji.

5.     Oświadczenie o niekaralności.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

 

Do wglądu oryginały dokumentów stanowiących załączniki.

 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

1.     Złożyć w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego Kościana.  

2.     Przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego Kościana.

3.     Przesłać w formie dokumentu elektronicznego za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

 

  III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej  - nie później  niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

 IV.       OPŁATY

 

Za udzielenie licencji pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji tj. 20 zł, 25 zł lub 30 zł.

Opłatę należy uiścić przelewem na konto Gminy Miejskiej Kościan Bank Spółdzielczy w Kościanie nr 23 8666 0004 0103 7426 2000 0032 lub kartą płatniczą w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego Kościana.

 

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kościana, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.  

 

 VI.       PODSTAWA PRAWNA 

Ustawa  z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym i rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

VII.       UWAGI

Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił licencji zmiany danych o których mowa w art. 8 ustawy o transporcie drogowym - nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.  

 

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej

 

 IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Maria Kołacka Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej

 

 

 

 

 

 

 

Lista wiadomości