logo logo
logo bom
Taksówki

ZAWIADOMIENIE O ZAPRZESTANIU WYKONYWANIA KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ (OŚ 6)


ZAWIADOMIENIE O ZAPRZESTANIU WYKONYWANIA KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO  W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ

 

 

 

    I.       WYMAGANE DOKUMENTY

 

1.     Zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką (OŚ 6)

Klauzula informacyjna

2.     Oryginał licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

1.     Złożyć w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego Kościana.  

2.     Przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego Kościana.

3.     Przesłać w formie dokumentu elektronicznego za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

 

  III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej  - nie później  niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

 IV.       OPŁATY

 

Nie pobiera się opłaty.

 

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kościana, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.  

 

 VI.       PODSTAWA PRAWNA 

Ustawa  z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.  

 

VII.       UWAGI

 

Przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić licencję organowi, który jej udzielił niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja  o wygaśnięciu licencji stała się ostateczna. Przedsiębiorca nie może zrzec się licencji w przypadku wszczęcia postępowania o jej cofnięciu.  

 

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej

 

 IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Maria Kołacka Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej

 

 

 

 

 

 

Lista wiadomości