logo logo
logo bom
Testament

TESTAMENT (USC 18)

 

TESTAMENT

 

 

 

    I.       WYMAGANE DOKUMENTY

 

Do wglądu:

dokumenty tożsamości osób uczestniczących przy sporządzaniu testamentu. 

klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

Stawiennictwo osobiste.  

 

 III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.  

 

 IV.       OPŁATY

 

Opłata skarbowa za sporządzenie testamentu – 22,00 zł.

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto:

Urząd Miejski Kościana, Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, Bank Spółdzielczy w Kościanie numer konta 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004 w banku, przelewem w bankowości elektronicznej lub w urzędzie stanu cywilnego w terminalu płatniczym za pomocą karty.

 

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

Brak  

 

 VI.       PODSTAWA PRAWNA 

 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

 

VII.       UWAGI

 

Oświadczenie wskazujące osoby, lub osobę, które mają nabyć pozostały po spadkobiercy spadek musi być złożony przez spadkodawcę osobiście i ustnie w obecności kierownika urzędu stanu cywilnego.

Przy sporządzaniu testamentu obowiązkowa jest obecność 2 pełnoletnich świadków.

Przy sporządzaniu testamentu świadkiem nie może być osoba:

- nie mająca zdolności prawnej (małoletnia lub ubezwłasnowolniona),

- niewidoma, głucha lub niema - nie mogąca czytać i pisać,

- nie władająca językiem, w którym spadkodawca składa swe oświadczenie,

- skazana za fałszywe zeznania,

- dla której w tym testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść, a także małżonek tej  osoby, jej krewni i powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia.

Z tej formy nie mogą korzystać osoby nieme lub głuche.

 

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Urząd Stanu Cywilnego.  

 

 IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Ewa Berus kierownik urzędu stanu cywilnego

Aneta Mierzyńska zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego

tel. 65 512-00-10  

 

Opracował: Ewa Berus

Data: 23.01.2018 r.

...................................................

(podpis)

Sprawdził: Ewa Berus

Data: 24.01.2018 r.

...................................

(podpis)

Zatwierdził: Łukasz Postaremczak

Data: 01.03.2018 r.

..................................................

(podpis)

 

Lista wiadomości