logo logo
logo bom
Udostępnienie informacji

UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ


 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej, wniosek 

2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniona w formie ustnej lub pisemne, bez pisemnego wniosku.

II. SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

1. Przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego Kościana.
2. Złożyć osobiście w Kancelarii urzędu.
3. Przesłać faxem.
4. Przesłać pocztą elektroniczną.
5. Przesłać w formie dokumentu elektronicznego za pomocą platformy e-Puap.

III. TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak, niż 14 dni od dnia złożenia wniosku.

IV. OPŁATY

1. Opłata za 1 kserokopię:
- format A4 - 0,10 zł
- format A3 - 0,20 zł
- format A4 /kolor/ - 0,52 zł
2. Informacja na nośniku magnetycznym - 2,00 zł
3. Dolicza się także koszty przesyłki kserokopii i nośników magnetycznych.

V. TRYB ODWOŁAWCZY

Odmowa udostępnienia informacji następuje w drodze decyzji lub umorzenia postepowania.
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kościana w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

VI. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku tj. Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1764 ze zmianami.

VII. UWAGI

1. Udostępnienie informacji publicznej następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba, że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd Miejski nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonej we wniosku. W tym przypadku urząd może powiadomić w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli wnioskodawca nie złoży w terminie 14 dni wniosku o udostępnienie danych w sposób zaproponowany przez urząd postępowanie umarza się.
2. Jeżeli w wyniku udostępniania informacji urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku urząd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Urząd w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie wymiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

VIII. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Urząd Miejski Kościana.

IX. PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

Monika Gryś Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego Kościana

 

Lista wiadomości