logo logo
logo bom
Urodzenia

ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA (USC 6)

 

ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA

 

Zgłoszenia urodzenia dziecka można również dokonać za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP w przypadku posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/narodziny/narodziny-dziecka-2/zgloszenie-urodzenia-dziecka-2

 

    I.       WYMAGANE DOKUMENTY

 

Do wglądu: dowody osobiste.  

 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

Osobiste stawiennictwo.

 

 III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Sporządzenie aktu urodzenia dziecka następuje niezwłocznie. Po sporządzeniu aktu urodzenia wydawany jest 1 egzemplarz skróconego odpisu aktu.

 

 IV.       OPŁATY

 

Zwolnione z opłaty skarbowej.  

 

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

Od decyzji odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez kierownika urzędu stanu cywilnego w Kościanie, przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem kierownika USC w Kościanie w terminie 14 dnia od daty doręczenia decyzji.  

 

 VI.       PODSTAWA PRAWNA 

 

ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego  

 

VII.       UWAGI

 

Podstawę sporządzenia aktu urodzenia stanowi pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka, wystawione przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej, potwierdzające fakt urodzenia dziecka, oraz datę i miejsce urodzenia.

Urodzenie należy zgłosić w ciągu 21 dni od daty urodzenia. 

klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

 

Do zgłoszenia urodzenia zobowiązani są w kolejności:

- matka lub ojciec dziecka, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych,

- matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do  czynności prawnych,

- w pozostałych przypadkach zgłoszenia dokonuje przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki  dziecka,

- zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika – pełnomocnik musi przedłożyć swój dowód osobisty oraz pisemne upoważnienie od rodziców dziecka ze wskazaniem imienia (imion) jakie swojemu dziecku nadają. Matka niezamężna powinna ponadto wskazać imię ojca dziecka.

Urodzenie dziecka rejestruje kierownik USC właściwy dla miejsca urodzenia dziecka.  

 

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Urząd Stanu Cywilnego.  

 

 IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Ewelina Pikosz podinspektor urzędu stanu cywilnego

Adrianna Dworczak podinspektor urzędu stanu cywilnego

tel. 501 974 281 

 

Opracował: Ewa Berus

Data: 23.01.2018 r.

...................................................

(podpis)

Sprawdził: Ewa Berus

Data: 24.01.2018 r.

...................................

(podpis)

Zatwierdził: Łukasz Postaremczak

Data: 01.03.2018 r.

..................................................

(podpis)


 

Lista wiadomości