logo logo
logo bom
Użytkowanie wieczyste

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE USTAWY Z DNIA 20 LIPCA 2018 R. O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI TYCH GRUNTÓW

 

 

 

    I.       WYMAGANE DOKUMENTY

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (GM23)   (KLAUZULA) .

 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

Wnioski należy składać w biurze podawczym Urzędu Miejskiego Kościana, za pośrednictwem urzędu pocztowego lub skrzynki podawczej.

 

  III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Załatwienie sprawy następuje poprzez wydanie zaświadczenia w terminach przewidzianych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

 

 IV.       OPŁATY

 

Opłata skarbowa - 50,00 zł (opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego - Bank Spółdzielczy w Kościanie, nr konta 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004 lub kartą płatniczą w Biurze Obsługi w budynku Urzędu Miejskiego Kościana).

 

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

Od zaświadczenia nie przysługuje odwołanie ani zażalenie w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Przy czym zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów jeżeli właściciel nieruchomości nie zgadza się z zawartą w zaświadczeniu informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłaty, może złożyć do właściwego organu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia, wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia tej opłaty w drodze decyzji administracyjnej.

 

 VI.       PODSTAWA PRAWNA 

 

Art. 1 w związku z art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.  

 

VII.       UWAGI

 

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego prosi o niezwłoczne powiadomienie osoby prowadzącej sprawę, jeżeli zmieniły się jakiekolwiek dane wynikające z odpisu księgi wieczystej nieruchomości prowadzonej dla nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie zaświadczenia od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W szczególności prosimy o zgłoszenie zmian wynikających z:

- zawarcia umowy sprzedaży, darowizny, działu spadku, wyodrębnienie własności lokalu itp. dot. zbycia nieruchomości bądź w części,

- zmiany danych osobowych użytkowników wieczystych (np. zmiana nazwiska),

- śmierci współużytkownika wieczystego przedmiotowej nieruchomości,

- dokonania podziału nieruchomości gruntowej.

Ponadto prosimy o informacje o ewentualnych planowanych sprzedażach wnioskowanej nieruchomości.

 

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego.  

 

 IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Agnieszka Maćkowska.  Tel. 65 512-11-11 wew.105

 

 

Lista wiadomości