logo logo
logo bom
Użytkowanie wieczyste

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI W TRYBIE USTAWY O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI (GM 12)

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI (W TRYBIE USTAWY O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI)

 

    I.       WYMAGANE DOKUMENTY

 

1.     Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (GM 12) oraz klauzula informacyjna (KI 12)  .

2.     Aktualny odpis księgi wieczystej.

3.     Odpis księgi wieczystej lokalowej, w przypadku wspólnot mieszkaniowych.

4.     Kserokopia dowodu wpłaty na poczet wyceny nieruchomości (opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego Kościana - Bank Spółdzielczy w Kościanie nr konta 23 8666 0004 0103 7426 2000 0032 lub kartą płatniczą w Biurze Obsługi w budynku Urzędu Miejskiego Kościana).

 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

Wnioski należy składać w biurze podawczym Urzędu Miejskiego Kościana, za pośrednictwem urzędu pocztowego lub skrzynki podawczej.

 

  III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Ogółem czas trwania procedury do 30 dni.

 

 IV.       OPŁATY

 

Bez opłat.  

 

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kościana w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Urzędu miejskiego lub pocztą.  

 

 VI.       PODSTAWA PRAWNA 

 

Art. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w  prawo własności nieruchomości.

 

VII.       UWAGI

 

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego.  

 

 IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Agnieszka Maćkowska.  

 

Lista wiadomości