logo logo
logo bom
Użytkowanie wieczyste

WYKUP PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI (GM 14)

WYKUP PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI (W TRYBIE USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI)

 

    I.       WYMAGANE DOKUMENTY

 

1.     Wniosek wykup prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (GM 14) oraz klauzula informacyjna (KI 14)  .

2.     Aktualny odpis księgi wieczystej.

3.     Kserokopia dowodu wpłaty na poczet wyceny nieruchomości (opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego Kościana - Bank Spółdzielczy w Kościanie nr konta 23 8666 0004 0103 7426 2000 0032 lub kartą płatniczą w Biurze Obsługi w budynku Urzędu Miejskiego Kościana).

 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

Wnioski należy składać w biurze podawczym Urzędu Miejskiego Kościana, za pośrednictwem urzędu pocztowego lub skrzynki podawczej.

 

  III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Ogółem czas trwania procedury do 30 dni.

 

 IV.       OPŁATY

 

Bez opłat.  

 

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

Nie przysługuje.  

 

 VI.       PODSTAWA PRAWNA 

 

Art. 32 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

 

VII.       UWAGI

 

1.     O wykup użytkowania wieczystego mogą ubiegać się wszyscy użytkownicy.

2.     Nabywca zobowiązany jest ponieść koszty notarialne i wieczysto księgowe związane z wykupem.

3.     W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego.  

 

 IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Agnieszka Maćkowska.  

Lista wiadomości