logo logo
logo bom
Użytkowanie wieczyste

BONIFIKATY (ULGI) OD OPŁAT ROCZNYCH ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE (GM 13)

BONIFIKATY (ULGI) OD OPŁAT ROCZNYCH ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

 

 

    I.       WYMAGANE DOKUMENTY

 

1.     Deklaracja o dochodach za rok poprzedzający złożenie wniosku (GM 13) oraz klauzula informacyjna (KI 13)  .

2.     Wszelki dochody poświadczające uzyskane dochodu brutto w roku poprzedzającym rok, za który ma być wnoszona opłata za użytkowanie wieczyste (przez wszystkich członków gospodarstwa domowego2). (GM 13A)

-         W przypadku osób aktywnych zawodowo - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanego dochodu albo zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) złożone do Urzędu Skarbowego (w przypadku złożenia e-deklaracji należy dołączyć także urzędowe potwierdzenie odbioru generowane przez system po wysłaniu wypełnionego dokumentu).

-         W przypadku osób bezrobotnych - zaświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy wraz z poświadczeniem wysokości otrzymanego świadczenie ( albo braku świadczenia).

-         W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanego dochodu albo zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (PIT)złożone do Urzędu Skarbowego.

-         W przypadku osób pobierających emeryturę/rentę - zaświadczenie z ZUS, odcinki przekazu świadczenia przez ZUS z 12 miesięcy albo rozliczenie roczne PIT - 40.

-         W przypadku osób uczących się pełnoletnich - zaświadczenie ze szkoły/uczelni o statusie ucznia /studenta oraz oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu ( albo braku uzyskania dochodu).

-         Inne dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanych dochodów ze źródeł niewymienionych powyżej.

3.     Przez gospodarstwo domowe należy rozumieć osobę utrzymującą się samodzielnie, która nie łączy swoich dochodów z dochodami innych albo grupę osób spokrewnionych, wspólnie zamieszkujących, utrzymujących się i pozostających w faktycznym związku.

 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

Wnioski należy składać w biurze podawczym Urzędu Miejskiego Kościana, za pośrednictwem urzędu pocztowego lub skrzynki podawczej.

 

  III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Wnioski rozpatrywane są po ogłoszeniu komunikatu Prezesa GUS w dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitorze Polskim" w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona.   

 

 IV.       OPŁATY

 

Bez opłat.  

 

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

Nie przysługuje.  

 

 VI.       PODSTAWA PRAWNA 

 

Art. 74 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

 

VII.       UWAGI

 

1.     Wniosek należy złożyć przed upływem terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego tj. do dnia 31 marca roku kalendarzowego, za który ma być przyznana bonifikata.

2.     W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego.  

 

 IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Agnieszka Maćkowska.  

Lista wiadomości