logo logo
logo bom
Wojsko - załatwianie spraw

Uznanie żołnierza lub osoby z kartą powołania za żołnierza samotnego (ZK II)

UZNANIE ŻOŁNIERZA LUB OSOBY Z KARTĄ POWOŁANIA ZA ŻOŁNIERZA SAMOTNEGO

 

 

I.              WYMAGANE DOKUMENTY

 

1.     „Wniosek o uznanie za żołnierza samotnego"(ZK 2)

2.     Załączniki:

- zaświadczenie z jednostki wojskowej lub wojskowej komendy uzupełnień o odbywaniu czynnej służby wojskowej

- karta powołania do odbycia służby wojskowej

- „Oświadczenie" żołnierza samotnego (ZK 2)

3.    Do wglądu:

- dowód osobisty

 

II.            SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW

 

- przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego Kościana

- złożyć osobiście w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego Kościana

- przesłać faxem

- przesłać poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą UrzęduMiejskiego Kościana

 

III.           TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

              bez zbędnej zwłoki - do 7 dni

 

IV.           OPŁATY

 

 Nie pobiera się

 

V.            TRYB ODWOŁAWCZY

 

Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem organu który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Urzędu). Odwołanie wnosi się terminie  14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

VI.           PODSTAWA PRAWNA

 

Art. 127 ust. 1 oraz art.133 ustawy z dnia 21  listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1541)

 

VII.         UWAGI

 

O uznaniu za żołnierza samotnego może ubiegać się:

Żołnierz, który jest osobą niebędącą w związku małżeńskim, prowadząca odrębne gospodarstwo domowe, samodzielnie zajmującą lokal mieszkalny / dom mieszkalny*, w którym jest zameldowany na pobyt stały i nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności z tytułu zajmowania tego lokalu / domu mieszkalnego*.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi. Nie przyjmuje się podań od funkcjonariuszy policji i straży granicznej.

Przy składaniu wniosku należy posiadać oryginały załączników.

 

VIII.        JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

             Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych (ZK)

 

IX.           PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Beata Ścigała - Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

 

X.           KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

Lista wiadomości