logo logo
logo bom
Wojsko - załatwianie spraw

Oświadczenie w celu uzyskania odznaczenia "za zasługi dla obronności kraju" (ZK III)

UZYSKANIE  ODZNACZENIA „ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU"

 

 

 

I.              WYMAGANE DOKUMENTY

 

1.     „Oświadczenie" (ZK 3)

2.     Do wglądu

-       dowody osobiste zainteresowanych osób

 

II.            SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW

 

1.     przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego Kościana

2.     złożyć osobiście w Biurze Obsługi nUrzędu Miejskiego Kościana

3.     przesłać faxem

4.     przesłać poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miejskiego Kościana

 

III.           TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Bez zbędnej zwłoki - do 30 dni

 

IV.           OPŁATY

 

Nie pobiera się

 

V.            TRYB ODWOŁAWCZY

 

Odwołanie wnosi się do Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu, ul. Solna nr 21 za pośrednictwem Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lesznie,  ul. Zamenhofa nr 32.

Odwołanie wnosi się po upływie 12 miesięcy od daty złożenia oświadczenia.

 

VI.           PODSTAWA PRAWNA

 

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19.04.1991 r. w sprawie zasad i trybu nadawania medalu „ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI  KRAJU" ( Dz. U. Nr 39 z 991 r.,  poz. 170)

 

VII.         UWAGI

 

1.     O odznaczenie ubiegać się mogą rodzice, którzy wychowali trzech lub więcej

       synów (córki) wzorowo pełniących służbę wojskową.

2.     Oświadczenia przyjmuje się od rodziców, których synowie (córki) pełnili służbę wojskową w charakterze żołnierzy służby zasadniczej, nadterminowej czy zawodowej.

3.     W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów (bądź danych) wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego w Kościanie

 

VIII.        JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych

 

 

IX.           PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Beata Ścigała - Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

 

 X.           KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 
Lista wiadomości