logo logo
logo bom
Wojsko - załatwianie spraw

Uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny (ZK I)

UZNANIE ŻOŁNIERZA ZA POSIADAJĄCEGO NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKÓW RODZINY

 

 

 

I.              WYMAGANE DOKUMENTY

 

1.     „Wniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny"(ZK 1)

2.     Załączniki (w zależności od sytuacji):

-zaświadczenie z jednostki wojskowej lub wojskowej komendy uzupełnień o odbywaniu

  czynnej służby wojskowej

- zaświadczenie o wysokości zarobków współmałżonka (żony, męża)

- „Oświadczenie" (ZK 1)

- zaświadczenie o dochodach partnera lub partnerki

- zaświadczenie o kontynuowaniu nauki przez żonę

- zaświadczenie z Powiatowego Biura Pracy o zarejestrowaniu żony jako osoby   

  bezrobotnej z prawem lub bez prawa do zasiłku

- zaświadczenie z Powiatowego Biura Pracy o nie zarejestrowaniu żony jako osoby

  bezrobotnej

- odpis skróconego aktu małżeństwa; (ksero)

- odpis skróconego aktu urodzenia dziecka; (ksero)

- zaświadczenie o pobieraniu świadczenia na dziecko (500+) - ksero decyzji z OPS w

  Kościanie

3.     Do wglądu:

- dowody osobiste zainteresowanych  osób

 

II.            SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW

 

- przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego Kościana

- złożyć osobiście w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego Kościana

- przesłać faxem

- przesłać poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu  

  Miasta Kościana

 

III.           TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

              bez zbędnej zwłoki - nie później niż w ciągu 1 miesiąca

 

IV.           OPŁATY

 

  Nie pobiera się

 

V.            TRYB ODWOŁAWCZY

 

                Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem organu który

            wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Urzędu). Odwołanie wnosi się w

            terminie  14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

 

VI.           PODSTAWA PRAWNA

 

Art. 127 ust. 1 oraz art.133 ustawy z dnia 21  listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1541)

 

VII.         UWAGI

 

Za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny może ubiegać się żołnierz, który aktualnie odbywa czynną służbę wojskową.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi.

Przy składaniu wniosku należy posiadać oryginały załączników.

 

VIII.        JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

             Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych (ZK)

 

IX.           PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Beata Ścigała - pełnomocnik ds. ochrony Informacji niejawnych

 

X.           KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Lista wiadomości