logo logo
logo bom
Zabytki

UZYSKANIE DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE DLA OBIEKTÓW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW

UZYSKANIE DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE DLA OBIEKTÓW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW

 

 

 

    I.       WYMAGANE DOKUMENTY

 

1.     Wniosek o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków (GM 15) oraz klauzula informacyjna (KI 15)  .

2.     Załączniki do wniosku:

-         kopia decyzji o wpisie do rejestru zabytków,

-         pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków,

-         projekt budowlany zatwierdzony przez właściwy organ, gdy sporządzenia zatwierdzenia projektu budowlanego wymagają przepisy Prawa budowlanego,

-         harmonogram realizacji prac,

-         kosztorys określonych we wniosku prac,

-         oświadczenie wnioskodawcy o dysponowaniu zasobami rzeczowymi i kadrowymi zapewniającymi prawidłową obsługę wykonywanych prac,

-         fotografie ukazujące stan zachowania zabytku.

 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

Wnioski należy składać w biurze podawczym Urzędu Miejskiego Kościana, za pośrednictwem urzędu pocztowego lub skrzynki podawczej.

 

  III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

1.     Termin składania wniosku - do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

2.     Termin odpowiedzi - w ciągu miesiąca od podjęcia przez Radę Miejską Kościana uchwały budżetowej.

 

 IV.       OPŁATY

 

Bez opłat.  

 

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

Nie przysługuje.  

 

 VI.       PODSTAWA PRAWNA 

 

Podstawa prawna: art. 74 i 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz uchwała nr XIII/143/16 Rady Miejskiej Kościana z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 2304).

 

VII.       UWAGI

 

Do 31 sierpnia wymagane jest złożenie kompletnego wniosku.

 

 

 

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego.  

 

 IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Katarzyna Kaźmierczak.