logo logo
logo bom
Zabytki

UZYSKANIE DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE DLA ZABYTKÓW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW LUB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

UZYSKANIE DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE DLA ZABYTKÓW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW LUB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

 

 

 

    I.       WYMAGANE DOKUMENTY

 

1.     Wniosek o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków (GM 15) oraz klauzula informacyjna (KI 15)  .

 

2.     Załączniki do wniosku: 

-         Kopia decyzji o wpisie do rejestru zabytków

-         Aktualny dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do nieruchomości

-         Dokument poświadczający prawo osoby/osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy

-         Pozwolenie lub opinia wojewódzkiego konserwatora zabytków

-         Projekt budowlany zatwierdzony przez właściwy organ, gdy sporządzenia i zatwierdzenia projektu budowlanego wymagają przepisy Prawa budowlanego

-         Harmonogram przeprowadzania prac przy zabytku

-         Kosztorys całkowitych kosztów prac przy zabytku

-         Oświadczenie wnioskodawcy o dysponowaniu zasobami rzeczowymi i kadrowymi zapewniającymi prawidłową obsługę prac przy zabytku

-         Fotografie ukazujące stan zachowania zabytku

-         Dokumenty, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

-         Inne: ……………………….

 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

Wnioski należy składać w biurze podawczym Urzędu Miejskiego Kościana, za pośrednictwem urzędu pocztowego lub skrzynki podawczej.

 

  III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

  1. Termin składania wniosku – do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

  2. Termin odpowiedzi – w ciągu miesiąca od podjęcia przez Radę Miejską Kościana uchwały budżetowej.

 

 IV.       OPŁATY

 

Bez opłat.  

 

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

Nie przysługuje.  

 

 VI.       PODSTAWA PRAWNA 

 

Podstawa prawna: art. 74 i 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz uchwała nr XXIII/287/21 Rady Miejskiej Kościana z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków (Dz. Urz. woj. wielkopolskiego z 2021r. poz. 4499)

 

VII. UWAGI 

 

Do 31 sierpnia wymagane jest złożenie kompletnego wniosku. 

 

VIII. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA 

 

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego.  

 

 IX.  PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE 

 

Katarzyna Kaźmierczak