logo logo
logo bom
Zgony

REJESTRACJA ZGONU (USC 7)

 

REJESTRACJA ZGONU

 

 

   I.       WYMAGANE DOKUMENTY

 

karta zgonu wydana przez służbę zdrowia,

dokument tożsamości osoby zmarłej,

do wglądu:

dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon,

dokument tożsamości współmałżonka osoby zmarłej,

klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

Patrz: UWAGI.

 

 III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Akt zgonu sporządzany jest niezwłocznie. Po sporządzeniu aktu zgonu wydawany jest 1 egzemplarz skróconego odpisu aktu zgonu.  

 

 IV.       OPŁATY

 

Zwolnione z opłaty skarbowej.  

 

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

od decyzji odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez kierownika urzędu stanu cywilnego w Kościanie, przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.  

 

 VI.       PODSTAWA PRAWNA 

 

Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego  

 

VII.       UWAGI

 

Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:

- małżonek lub dzieci zmarłego,

- najbliżsi krewni lub powinowaci,

- pełnomocnik rodziny.

Pełnomocnictwo do zgłoszenia zgonu, udzielone dla pracownika zakładu pogrzebowego, winno mieć formę pisemną i zawierać dane pracownika zakładu pogrzebowego, który będzie zgon zgłaszać.

Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto:

Urząd Miejski Kościana, Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, Bank Spółdzielczy w Kościanie numer konta 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004 w banku, przelewem w bankowości elektronicznej lub w urzędzie stanu cywilnego w terminalu płatniczym za pomocą karty.

Zgon należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zgonu. Jeżeli zgon nastąpił w wyniku choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu.  

 

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Urząd Stanu Cywilnego.  

 

 IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Ewelina Pikosz podinspektor urzędu stanu cywilnego

Adrianna Dworczak podinspektor urzędu stanu cywilnego

tel. 501 974 281

 

Opracował:  Ewa Berus

Data: 23.01.2018 r.

...................................................

(podpis)

Sprawdził: Ewa Berus

Data: 24.01.2018 r.

...................................

(podpis)

Zatwierdził: Łukasz Postaremczak

Data: 01.03.2018 r.

..................................................

(podpis)

 

 

Lista wiadomości