logo logo
logo bom
Zgromadzenia

Przyjmowanie i rozpatrywanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia (ZK VII)

 

Przyjmowanie i rozpatrywanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

 

 

 

I.         WYMAGANE DOKUMENTY

 

1. „Wniosek zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia"(ZK 7) .

2. Pisemna zgoda na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia  w przypadku jego wyznaczenia - „Oświadczenie przewodniczącego zgromadzenia" (ZK 7) .

3. Zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w  przypadku jego wyznaczenia.

4. Do wglądu:

- dowód osobisty osoby odpowiedzialnej za zorganizowanie zgromadzenia

 

II.      SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW

 

        1. przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego Kościana

        2. złożyć osobiście w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego Kościana

        3. przesłać faxem

        4. przesłać poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miejskiego Kościana

 

III.      TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

1. W przypadku gdy spełnione są wymogi formalne potrzebne do zorganizowania zgromadzenia organizator otrzymuje kopię zgłoszenia do Komendy Powiatowej Policji o mającym się odbyć zgromadzeniu.

2. Decyzja o zakazie zgromadzenia /odmowna/ - nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia.

3. Decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu gminy.

 

IV.      OPŁATY

         Nie pobiera się

V.      TRYB ODWOŁAWCZY

         Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej.

VI.      PODSTAWA PRAWNA

          Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach /Dz. U. z 2019 r., poz. 631 ze zm./,   

          ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej / Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm./.

VII.      UWAGI

1. Organizator zgromadzenia zobowiązany jest złożyć wniosek o zamiarze zorganizowania zgromadzenia nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

2.  W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Urzędu.

OBJAŚNIENIA:

¨ Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych. Prawo organizowania zgromadzeń nie przysługuje osobom nieposiadającym pełnej zdolność do czynności prawnych.

¨ W zgromadzeniach nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia.

¨ Zgromadzenie publiczne powinno mieć przewodniczącego /wyposażonego w identyfikator/, który jest obowiązany do zapewnienia przebiegu zgromadzenia zgodnie z przepisami prawa oraz do przeprowadzenia zgromadzenia w taki sposób, aby zapobiec powstaniu szkód z winy uczestników zgromadzenia. /W tym celu organizator zgromadzenia oraz przewodniczący zgromadzenia podejmują przewidziane w ustawie środki/.

¨ Organ gminy wyposaża przewodniczącego zgromadzenia w identyfikator, który zawiera:

1/ określenie funkcji przewodniczącego zgromadzenia;

2/ zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia;

3/ imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia;

4/ podpis właściwego przedstawiciela organu gminy;

5/ pieczęć organu gminy.

¨ Przewodniczący zgromadzenia rozwiązuje zgromadzenie, jeżeli uczestnicy zgromadzenia nie podporządkują się jego poleceniom lub gdy przebieg zgromadzenia narusza przepisy ustawy albo przepisy karne.

¨ Z chwilą rozwiązania lub zamknięcia zgromadzenia jego uczestnicy są obowiązani bez nieuzasadnionej zwłoki opuścić miejsce, w którym odbywało się zgromadzenie.

¨ Zgromadzenie może być rozwiązane przez przedstawiciela organu gminy, jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach lub narusza przepisy ustawy albo przepisy karne, a przewodniczący zgromadzenia, uprzedzony przez przedstawiciela organu gminy o konieczności rozwiązania zgromadzenia, nie rozwiązuje go.

¨ Adres poczty elektronicznej: koscian@koscian.pl oraz numer faksu: (65) 512 27 00, na które kieruje się zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.

¨ Przepisy ustawy nie stosuje się do zgromadzeń:

- organizowanych przez organy władzy publicznej,

- odbywanych w ramach działalności kościołów i innych  związków wyznaniowych.

VIII.     JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

           Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych

IX.        PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

            Beata Ścigała - Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

 X.           KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

 

 

 

Lista wiadomości