SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA 2016 ROK

Załącznik nr 1. Wykonanie dochodów budżetowych w 2016 roku

Załącznik nr 2. Wykonanie wydatków budżetowych w 2016 roku

Załącznik nr 3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Kościan ustawami w 2016 roku oraz realizowanych na

                      podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Załącznik nr 4. Zestawienie dotacji przekazanych z budżetu Gminy Miejskiej w 2016 roku

Załącznik nr 5. Wykonanie zadań inwestycyjnych i majątkowych w 2016 roku

Załącznik nr 6. Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w 2016 roku 

Załącznik nr 7. Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2016 roku

Załącznik nr 8. Przychody i koszty instytucjikultury w 2016 roku

Załącznik nr 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

                     alkoholowych i narkomanii w 2016 roku

Załącznik nr 10. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Załacznik nr 11. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego

1. Budżet Gminy Miejskiej za 2016 rok

   1.1. Wstęp

   1.2. Dochody budżetowe

         /punkt 1, 1.1 i 1.2./

    1.3. Wydatki budżetowe

2. Informacja o stanie zobowiązań i należności

3. Informacja o realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2015

4. Przychody i wydatki zakladów budżetowych

    /punkt 1.3, 2, 3 i 4/