XXVI sesja Rady Miejskiej Kościana - 21.09.2017 r.


XXVI sesja Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 21 września 2017 roku w sali Kościańskiego Ośrodka Kultury, ul. Mickiewicza 11 w Kościanie.

Początek posiedzenia o godz. 16:00.


Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia

2.  Przedstawienie porządku obrad

3.  Zapytania i wolne wnioski

4.  Przyjęcie protokołu z  XXV sesji Rady Miejskiej Kościana

5.  Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana  pobierz

6.  Informacja o pracy Burmistrza Miasta Kościana w okresie międzysesyjnym   pobierz

7.  Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym

8.  Sprawozdanie z organizacji w 2017 roku letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży  pobierz

9.  Informacja o organizacji w roku szkolnym 2017/18 przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan  pobierz

10.  Podjęcie uchwał w sprawie:

10.1.  uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla miasta Kościana na lata 2017-2027 z perspektywą do 2032 r. - proj. nr 277   program   zal.1   zal.2   zal.3   zal. 4-5

10.2.  udzielenia pomocy finansowej Gminie Kościan - proj. nr 278

PRZERWA

10.3.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 282   zal.1   zal.2   objaśnienia

10.4.  zmian uchwały budżetowej na 2017 rok - proj. nr 281   zal.1   zal.2   zal.3   zal.4   zal.5

10.5.  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Kościan lub jej jednostkom organizacyjnym; warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organów uprawnionych do udzielania tych ulg - proj. nr 279

10.6.  zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych - proj. nr 280

11.  Odpowiedzi na zapytania i wnioski

12.  Wolne głosy

13.  Zakończenie sesji

                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                            (-) Piotr Ruszkiewicz


Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 18 września  2017 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 16.00.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4.  Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

4.1.  uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla miasta Kościana na lata 2017-2027 z perspektywą do 2032 r. - proj. nr 277

4.2.  zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych  - proj. nr 280

5.  Informacja o organizacji w roku szkolnym 2017/18 przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan

6.  Sprawozdanie z organizacji w 2017 roku letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży

7.  Wolne głosy.

8.  Zakończenie.

 

                                                                                         Przewodniczący Komisji

                                                                                            (-) Paweł Grodziski

 

Posiedzenie Komisji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 19 września 2017 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 15.30.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4.  Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

4.1.  uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla miasta Kościana na lata 2017-2027 z perspektywą do 2032 r.  - proj. nr 277

4.2.   udzielenia pomocy finansowej Gminie Kościan - proj. nr 278

5.  Wolne głosy.

6.  Zakończenie.

 

                                                                                         Przewodniczący Komisji

                                                                                            (-) Teodor Kubacki

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 20 września 2017 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 15.30.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4.  Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

4.1. udzielenia pomocy finansowej Gminie Kościan - proj. nr 278

4.2. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających  Gminie Miejskiej Kościan lub jej jednostkom organizacyjnym; warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczna oraz wskazanie organów uprawnionych do udzielania tych ulg - proj. nr 279

4.3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 282

4.4. zmian uchwały budżetowej na 2017 r. - proj. nr 281

5.  Wolne głosy.

6.  Zakończenie.

 

                                                                                             Przewodniczący Komisji

                                                                                               (-) Aleksander Heller