XXX sesja Rady Miejskiej Kościana - 22.02.2018 r.

 

XXX sesja Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 22 lutego 2018 roku w sali Kościańskiego Ośrodka Kultury, ul. Mickiewicza 11 w Kościanie.

Początek posiedzenia o godz. 16:00.


Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia

2.  Przedstawienie porządku obrad

3.  Podsumowanie współzawodnictwa osiedli miasta Kościana w 2017 roku

4.  Zapytania i wolne wnioski

5.  Przyjęcie protokołu z  XXIX sesji Rady Miejskiej Kościana

6.  Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana  pobierz

7.  Informacja o pracy Burmistrza Miasta Kościana w okresie międzysesyjnym   pobierz

8.  Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym

9.  Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego  pobierz

10.  Podjęcie uchwał w sprawie:

10.1.  wystąpienia z wnioskiem o zmianę granic Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 318  wniosek 

10.2.  wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościan  - proj. nr 313

10.3.  trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych przez osoby inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania - proj. nr 315

10.4.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 321   zal.1   zal.2 objaśnienia

10.5.  zmian uchwały budżetowej na 2018 rok - proj. nr 322 zał. 1 zał. 2 zał. 3

PRZERWA

10.6. Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla"Wodociagów Kościańskich" Sp. z o.o. na lata 2018-2021 - proj. nr 323

10.7. wskazania dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej Kościana do „Komitetu Rewitalizacji" - proj. nr 316

10.8.  nadania nazwy osiedla w Kościanie - proj. nr 319

10.9.  uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 - proj. nr 312

10.10.  trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania - proj. nr 314

10.11.  rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kościana - proj. nr 320

10.12.  planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana na 2018 rok - proj. nr 317

11.  Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Miejskiej za 2017 rok

12.  Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej Kościana na 2018 rok

13.  Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej Kościana za 2017 rok

14.  Przyjęcie ramowego planu pracy Rady Miejskiej Kościana na 2018 rok

15.  Odpowiedzi na zapytania i wnioski

16.  Wolne głosy

17.  Zakończenie sesji

 

                                                                                    Przewodniczący Rady

                                                                                     (-) Piotr Ruszkiewicz


Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 19 lutego  2018 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 16.00.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4.  Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

5.  Opiniowanie projektów uchwał:

5.1.  wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościan  - proj. nr 313

5.2.  trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych przez osoby inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania - proj. nr 315

5.3.  uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 - proj. nr 312

5.4.  nadania nazwy osiedla w Kościanie - proj. nr 319

5.5.  trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania - proj. nr 314

6.  Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Miejskiej za 2017 rok

7.  Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej Kościana na 2018 rok

8.  Wolne głosy.

9.  Zakończenie. 

 

                                                                                    Przewodniczący Komisji

                                                                                       (-) Paweł Grodziski

 

Posiedzenie Komisji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 20 lutego 2018 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 15.30.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4.  Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

4.1.wystąpienia z wnioskiem o zmianę granic Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 318

4.2.wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla "Wodociągów Kościańskich" Sp. z o.o. - proj. nr 323

4.3.wskazania dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej Kościana do „Komitetu Rewitalizacji" - proj. nr 316

4.4.nadania nazwy osiedla w Kościanie - proj. nr 319

5.  Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji w 2017 roku.

6.  Przyjęcie planu pracy komisji na 2018 rok.

7.  Wolne głosy.

8.  Zakończenie.

 

                                                                                  Przewodniczący Komisji

                                                                                     (-) Teodor Kubacki

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 21 lutego 2018 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 15.30.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4.  Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

4.1.zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 308

4.2.zmian uchwały budżetowej na 2018 rok - proj. nr 309

4.3.Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla "Wodociągów Kościańskich" Sp. z o.o. na lata 2018-2021 - proj. nr 323

5.  Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Miejskiej za 2017 rok.

6.  Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej Kościana na 2018 rok.

7.  Wolne głosy.

8.  Zakończenie.

 

                                                                                   Przewodniczący Komisji

                                                                                     (-) Aleksander Heller