WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ BW V

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ

 

 

 

    I.       WYMAGANE DOKUMENTY

 

1.     W zależności od rodzaju zaświadczenia, składa się:

- Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatkowej Urzędu Miejskiego   

   Kościana - BW 4 ;

- Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan   

   zaległości - BW 5

 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

- Osobiście;

- Za pośrednictwem operatora pocztowego;

- Poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Kościana.

 

 III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

- 7 dni

- Wydanie zaświadczenia lub odmowa wydania zaświadczenia.

 

 IV.       OPŁATY

 

- 17 zł - za wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatkowej;

- 21 zł - za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan  

  zaległości.

 

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

Zażalenie na odmowę wydania zaświadczenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie

 

 VI.       PODSTAWA PRAWNA 

 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

 

VII.       UWAGI

 

W przypadku braku zapłaty opłaty skarbowej wnioskodawca zostanie wezwany do jej uregulowania.

 

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Biuro Podatków i Windykacji

 

 IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Hanna Brylska - inspektor ds. wymiaru podatków;

Dorota Nowak - inspektor ds. księgowości podatkowej;

Anna Biczysko - inspektor ds. windykacji.