Zapytanie ofertowe - wykonanie wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej z hydrantami DN 25

Kościan, dnia 31.07.2018r.
 
SzP-1 220.6.2018
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
PROCEDURA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ
W ZŁOTYCH KWOTY 30.000 EURO
 
Stosownie do art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 1579) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na robotę budowlaną polegającą na wykonaniu wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej z hydrantami DN 25.
Zamawiający:
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich
ul. Adama Mickiewicza 12
64-000 Kościan
I. Przedmiot zamówienia
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:
- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 1
- przedmiarze robót - załącznik nr 2
II. Termin realizacji zamówienia: do 31.10.2018r.
III. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.
IV. Sposób obliczenia ceny: cenę należy podać w formie ryczałtu zgodnie z formularzem oferty - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. Cena oferty obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia i winna być określona cyfrowo i słownie.
V. Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej: Nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, napis: "Zapytanie ofertowe - wykonanie wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej z hydrantami DN 25" nie otwierać przed 14.08.2018r.
VI. Do oferty należy dołączyć:
1. Kopię aktualnego odpisu właściwego rejestru KRS/CEIDG
2. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik także pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji.
VII. Ofertę należy złożyć osobiście do dnia 14.08.2018r. do godziny 09:00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Kościanie, ul. Adama Mickiewicza 12, I piętro.
VIII. Oferty złożone po godzinie 09:00 nie będą rozpatrywane.
IX. Otwarcie ofert nastąpi 14.08.2018r. o godzinie 09:30 w siedzibie Zamawiającego, gabinet Dyrektora Szkoły, I piętro.
X. Osoba uprawniona do udzielenia wyjaśnień w zakresie przedmiotu zamówienia: Małgorzata Ratajczak - dyrektor - tel. 65 512 04 90 wew. 22
XI. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
XII. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian istotnych warunków zapytania ofertowego w trakcie postępowania.
Załączono:
1. Załącznik nr 1 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
2. Załącznik nr 2 - Przedmiar robót 
3. Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy 
4. Załącznik nr 4 - Projekt umowy 
Projekt budowlany
- rzut przyziemia
- rzut parteru
- rzut I piętra
- rzut II piętra
- rzut III piętra
- schemat węzła wodociągowego
- karta katalogowa
- karta katalogowa