Dokument bez nazwy

UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

I. WYMAGANE DOKUMENTY

            1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej, wniosek

            2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniona w formie ustnej lub pisemne, bez pisemnego wniosku.

II. SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

            1. Przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego Kościana.
            2. Złożyć osobiście w Kancelarii urzędu.
            3. Przesłać faxem.
            4. Przesłać pocztą elektroniczną.

III. TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

            Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak, niż 14 dni od dnia złożenia wniosku.

IV. TRYB ODWOŁAWCZY

Odmowa udostępnienia informacji następuje w drodze decyzji lub umorzenia postepowania.
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 2 w Kościanie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

V. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku tj. Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 1330 ze zmianami.

VII. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Samorządowe Przedszkole nr 2 w Kościanie

VII. PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

Beata Zielonka - Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 2 w Kościanie