SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA 2018 ROK

1. Budżet Gminy Miejskiej za 2018 rok

    1.1. Wstęp

    1.2. Dochody budżetowe

           /punkty 1, 1.1 i 1.2/

    1.3. Wydatki budżetowe

2. Informacja o stanie zobowiązań i należności

3. Informacja o realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017

4. Przychody i wydatki zakładów budżetowych

    4.1. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg

          /punkty 1.3, 2, 3 i 4/

Załączniki:

Załącznik nr 1. Wykonanie dochodów budżetowych w 2018 roku

Załącznik nr 2. Wykonanie wydatków budżetowych w 2018 roku

Załącznik nr 3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Kościan ustawami w 2018 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Załącznik nr 4. Zestawienie dotacji przekazanych z budżetu Gminy Miejskiej w 2018 roku

Załącznik nr 5. Wykonanie wydatków majątkowych w 2018 roku

Załącznik nr 6. Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w 2018 roku

Załącznik nr 7. Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2018 roku

Załącznik nr 8. Przychody i koszty instytucji kultury w 2018 roku

Załącznik nr 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w 2018 roku

Załącznik nr 10. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Załącznik nr 11. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego