OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Dostawa samochodu 9-osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jedno stanowisko dla wózka inwalidzkiego dla Ośrodka Rehabilitacyjnego  w Kościanie.

 

Kościan, dnia 8 października 2019r.

OR.372.1.2019 

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA

  

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę samochodu 9-osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jedno stanowisko dla wózka inwalidzkiego dla Ośrodka Rehabilitacyjnego  w Kościanie.

Uzasadnienie faktyczne:

W postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

                                                                                                             

 

                                                                                             /-/ Agata Michalkiewicz

                                                                                                          Dyrektor

                                                                                   Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie