WNIOSKI W SPRAWACH UMORZEŃ, ODROCZEŃ, RAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH BW III

 WNIOSKI W SPRAWACH UMORZEŃ, ODROCZEŃ, RAT

PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

 

 

 

    I.       WYMAGANE DOKUMENTY

 

1.     W zależności od ulgi z jakiej chce skorzystać podatnik, składa się:

- Wniosek o umorzenie -  BW 1 ;

- Wniosek o odroczenie terminu płatności - BW 2 ;

- Wniosek o rozłożenie na raty BW 3 .

 

2.     Załączniki:

a)     Dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej:

- Wypełniony druk „Postępowanie podatkowe przed wydaniem decyzji";

- Inne - na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzonego postepowania.

b)    Dla osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

- Sprawozdanie finansowe za ostatni okres sprawozdawczy;

- Bilans jednostki;

- Zaświadczenia lub oświadczenie o uzyskanej pomocy publicznej przyznanej w ciągu roku, w   

  którym ubiega się o pomoc oraz w dwóch poprzedzających go latach, albo oświadczenie o

  nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

- Jeżeli udzielona ulga będzie stanowić pomoc de minimis - informacje niezbędne do

  udzielenia takiej pomocy, na formularzu określonym w załączniku do rozporządzenia Rady

  Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez

  podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, dotyczące:

 1) podatnika i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,

 2) pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia

    pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis,

 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

- Osobiście;

- Za pośrednictwem operatora pocztowego;

- Poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Kościana.

 

 III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

- 30 dni

- W przypadkach uzasadnionych może być wydłużony o okresy wynikające z przepisów   prawa

podatkowego, przewidzianych dla dokonania określonych czynności wynikających z ustawy   

Ordynacja podatkowa.

 

 IV.       OPŁATY

 

Brak

 

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

 

 

 VI.       PODSTAWA PRAWNA 

 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu egzekucyjnym w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

 

VII.       UWAGI

 

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Biuro Podatków i Windykacji

 

 IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Anna Biczysko - inspektor ds. windykacji;

Hanna Brylska - inspektor ds. wymiaru podatków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 WNIOSKI W SPRAWACH UMORZEŃ, ODROCZEŃ, RAT

PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

 

 

 

    I.       WYMAGANE DOKUMENTY

 

1.     W zależności od ulgi z jakiej chce skorzystać podatnik, składa się:

- Wniosek o umorzenie -  BW 1 ;

- Wniosek o odroczenie terminu płatności - BW 2 ;

- Wniosek o rozłożenie na raty BW 3 .

 

2.     Załączniki:

a)     Dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej:

- Wypełniony druk „Postępowanie podatkowe przed wydaniem decyzji";

- Inne - na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzonego postepowania.

b)    Dla osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

- Sprawozdanie finansowe za ostatni okres sprawozdawczy;

- Bilans jednostki;

- Zaświadczenia lub oświadczenie o uzyskanej pomocy publicznej przyznanej w ciągu roku, w   

  którym ubiega się o pomoc oraz w dwóch poprzedzających go latach, albo oświadczenie o

  nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

- Jeżeli udzielona ulga będzie stanowić pomoc de minimis - informacje niezbędne do

  udzielenia takiej pomocy, na formularzu określonym w załączniku do rozporządzenia Rady

  Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez

  podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, dotyczące:

 1) podatnika i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,

 2) pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia

    pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis,

 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

- Osobiście;

- Za pośrednictwem operatora pocztowego;

- Poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Kościana.

 

 III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

- 30 dni

- W przypadkach uzasadnionych może być wydłużony o okresy wynikające z przepisów   prawa

podatkowego, przewidzianych dla dokonania określonych czynności wynikających z ustawy   

Ordynacja podatkowa.

 

 IV.       OPŁATY

 

Brak

 

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

 

 

 VI.       PODSTAWA PRAWNA 

 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu egzekucyjnym w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

 

VII.       UWAGI

 

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Biuro Podatków i Windykacji

 

 IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Anna Biczysko - inspektor ds. windykacji;

Hanna Brylska - inspektor ds. wymiaru podatków.