Sprawozdanie finansowe za 2020r.

Arkusz wyłączeń - fundusz jednostki 2020

Arkusz wyłączeń 2020

Arkusz wyłączen dla rach. zysków i strat jedn. 2020

Bilans jednostki budżetowej 2020

Rachunek zysków i strat jednostki 2020

Rb-ST 2020

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2020

Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020