Dotacje celowe dla rodzinnych ogrodów działkowych

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH

 

    I. WYMAGANE DOKUMENTY (wniosek GM 24)

  1. dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości lub oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością,

  2. aktualny dokument rejestrowy rodzinnego ogrodu działkowego oraz jego statut,

  3. pozwolenie na budowę lub potwierdzenie zgłoszenia robót budowlanych, jeżeli planowane prace wymagają takiego postępowania na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane,

  4. projekt (jeżeli jest wymagany) planowanego przedsięwzięcia,

  5. kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji przedsięwzięcia (kosztorys), 

   II. SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW 

Wnioski należy składać w biurze podawczym Urzędu Miejskiego Kościana, za pośrednictwem urzędu pocztowego lub skrzynki podawczej. 

  III. TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Wnioskodawca w terminie 30 dni od daty zakończenia składania wniosków otrzymuje zawiadomienie o zaklasyfikowaniu wniosku do dofinansowania i kwocie przyznanego dofinansowania.

 IV. OPŁATY 

Nie dotyczy. 

  V. TRYB ODWOŁAWCZY 

Nie przysługuje.   

 VI. PODSTAWA PRAWNA  

art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.

VII. UWAGI 

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. 

VIII. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA 

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego.   

 IX. PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

Mikołaj Grabowski

 

 

 

 

 

 

Opracował: Mikołaj Grabowski

Data:

...................................................

(podpis)

Sprawdził: Jarosław Postaremczak

Data:

...................................

(podpis)

Zatwierdził:

 

Data:

..................................................

(podpis)