Sprawozdanie finansowe za 2020r.

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2020

2. Bilans jednostki budżetowej 2020

3. Rachunek zysków i strat jednostki 2020

4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020

5. Arkusz wyłączeń 2020

6. Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki 2020

7. Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat 2020

8. Specyfikacja do bilansu 2020

9. Zestawienie sald kont syntetycznych

10. Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych 2020