Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

1. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego (załącznik nr 1);

2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe (dyplomów, świadectw, suplementów do dyplomów) poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

3. Kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego wraz z uzasadnieniem poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

4. Zaświadczenie dyrektora szkoły/przedszkola;

5. Kopia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

6. Kopia oceny dorobku zawodowego za okres stażu poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

7. Poświadczona kopia odpisu aktu małżeństwa w przypadku zmiany nazwiska.

2. Termin załatwienia sprawy:       

Zgodnie z  art. 9b ust. 3 i ust. 4 Karty Nauczyciela nauczyciel, który złoży wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, Burmistrz Miasta Kościana wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

Nauczyciel, który złoży wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, Burmistrz Miasta Kościana wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku

3. Wydanie nowego aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w związku z uzyskaniem wyższego poziomu wykształcenia

(załącznik nr 2 - formularz wniosku o wydanie nowego aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w związku z uzyskaniem wyższego poziomu wykształcenia)

Nauczycielowi, który w trakcie pracy zawodowej uzyskał wyższy poziom wykształcenia niż określony w akcie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, Burmistrz Miasta Kościana wydaje na wniosek nauczyciela nowy akt nadania stopnia awansu zawodowego, uwzględniający uzyskany poziom wykształcenia.

Do wniosku o wydanie nowego aktu nauczyciela mianowanego należy załączyć:

- poświadczone kopie dokumentów potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu wykształcenia,

- poświadczoną kopię dotychczasowego aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.