Zadania, stanowiska, uchwały

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mariana Koszewskiego w Kościanie realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły, a w szczególności zapewnia uczniom: - poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej naukę na następnym etapie kształcenia; - traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do zrozumienia świata, ludzi i siebie; - rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań; - znalezienie w szkole środowiska wychowawczego sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym); - sprawuje opiekę nad uczniami z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia; - udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej. Stanowiska: Dyrektor, Wicedyrektor, Nauczyciele, Pedagog szkolny, Nauczyciel bibliotekarz, Główny księgowy, Specjalista ds. kadr i płac, Sekretarz szkoły, Intendent, Kucharka, Pomoc kuchenna, Sprzątaczka, Woźna, Konserwator, Pomoc nauczyciela.