Podstawy prawne działania

Podstawy  prawne działania

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.,  poz. 713)

Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zmianami)

Ustawa z dnia 05.01.2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r.  poz. 684 ze zmianami)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.02.2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2020)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26.07.2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy ((Dz.U. Nr 61, poz. 710)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz.U. Nr 66, poz. 800 ze zmianami)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67)