Uchwały podjęte na XLIII sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 18.05.2006 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

zmiany Uchwały nr XXXIV/401/05 z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zobowiązań w zakresie podjęcia inwestycji pod nazwą ,,Budowa budynku socjalnego’’

XLIII/500/06

 500.pdf

2.

zaciągnięcia zobowiązania

XLIII/501/06

 501.pdf

3.

zmian budżetu miasta Kościana na 2006 r.

XLIII/502/06

 502.pdf

4.

zmiany uchwały nr XXXIV/403/05 Rady Miejskiej Kościana z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie w roku szkolnym 2005/2006

XLIII/503/06

 503.pdf

5.

przystąpienia do projektu ,,Stypendia wspierające edukację uczniów I LO w Kościanie’’ w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

XLIII/504/06

 504.pdf

6.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy

XLIII/505/06

 505.pdf

7.

powołania nowego składu Rady Społecznej przy Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie

XLIII/506/06

 506.pdf