Uchwały podjęte na X sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 28.06.2007 r.

 
Lp.
Uchwała w sprawie
Numer uchwały
Tekst uchwały
1.
przyjęcia wyników z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana przeprowadzonej w Międzyszkolnym Obiekcie Sportowym w Kościanie i zaleceń pokontrolnych
X/91/07
91.pdf 
2.
uchwalenia zmiany ,Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana''
X/92/07
Załączniki graficzne nr 1 i 2 znajdują się do wglądu w Biurze Rady)
3.
zmiany uchwały nr XLVI/481/98 Rady Miejskiej Kościana z dnia 27.01.1998 r. w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych ze zmianami - rozstrzygnięcie nadzorcze Woj.Wielk. nr NK.Le.I.0911-183/07 z 02.08.2007 r. - nieważność w części dot. § 1
X/93/07
93.pdf 
4.
wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym na nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Zacisze
X/94/07
94.pdf 
5.
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Łąkowej na rzecz użytkownika wieczystego
X/95/07
95.pdf 
6.
Zasad Etyki Rady Miejskiej Kościana
X/96/07
96.pdf 
7.
ustanowienia nagrody miasta Kościana
X/97/07
97.pdf 
8.
upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej - rozstryygnięcie nadzorcze Woj. Wielk. nr NK.Le.I.0911-179/07 z 01.08.2007 r. - nieważność w części dot. § 2.
X/98/07
 98.pdf
9.
zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji na lata 2008-2009 przekraczających granicę ustaloną w budżecie Miasta na rok 2007 r.
X/99/07
99.pdf 
10.
zmian budżetu Miasta Kościana na 2007 r.
X/100/07
11.
powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników
X/101/07
12.
zmiany składu osobowego Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Kościana
X/102/07