Uchwały podjęte na XXXI sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 27.08.2009 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym na lokal użytkowy położony w Kościane przy ul. Rynek 5

XXXI/326/09

326 

2.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym na lokal użytkowy położony w Kościanie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 18

XXXI/327/09

327 

3.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym na lokal użytkowy położony w Kościanie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 18

XXXI/328/09

328

4.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym na lokal użytkowy położony w Kościanie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12

XXXI/329/09

329

5.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym na lokal użytkowy położony w Kościanie przy ul. Księdza Józefa Surzyńskiego 7

XXXI/330/09

330

6.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym na część nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie na Os. Gen. Władysława Sikorskiego

XXXI/331/09

331

7.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego

XXXI/332/09

332

8.

sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Kościanie pomiędzy ulicami: Sosnową i Modrzewiową

XXXI/333/09

333

9.

sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie na zapleczu ul. Bocznej

XXXI/334/09

      334

10.

zmian budżetu Miasta Kościana na 2009 r.

XXXI/335/09

335

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

zał. nr 7

11.

ustalenia miejsc nie wymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w których zabrania się spożywania napojów alkoholowych w mieście Kościanie

XXXI/336/09

336

12.

zmiany uchwały nr VII/72/99 Rady Miejskiej Kościana z dnia 4.03.1999 r. w sprawie powołania Zespołu Szkół Nr 3 w Kościanie

XXXI/337/09

     337

13.

zmiany Statutu Kościańskiego Ośrodka Kultury w Kościanie

XXXI/338/09

     338

14.

zmiany uchwały nr XVIII/189/08 Rady Miejskiej Kościana z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku oraz  przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Związku Międzygminnego ,,Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT’’

XXXI/339/09

     339

15.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu

XXXI/340/09

     340

16.

odpowiedzi na skargę

XXXI/341/09

341

17.

przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

XXXI/342/09

342

18.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Kościanie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym

XXXI/343/09

343