Uchwały podjęte na XLI sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 24.06.2010 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

likwidacji zakładów budżetowych w celu przekształcenia ich w jednostki budżetowe

XLI/423/10

423 

2.

zmiany uchwały nr XXXVIII/399/10 Rady Miejskiej Kościana z dnia 25 marca 2010 r.

XLI/424/10

 424

3.

trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Kościan

XLI/425/10

425 

4.

określenia zakresu i formy informacji dotyczących przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kościan za pierwsze półrocze danego roku budżetowego

XLI/426/10

426 

5.

zmiany statutu Miejskiego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Kościanie

XLI/427/10

427

6.

ustalenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na 2010 rok

XLI/428/10

428 

7.

udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Gorzyce

XLI/429/10

429 

8.

zmian budżetu Miasta Kościana na 2010 rok

XLI/430/10

430

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

zał. nr 7

zał. nr 8

zał. nr 9 

9.

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie przy Al. Tadeusza Kościuszki

XLI/431/10

431

załącznik graficzny 

10.

wyrażenia zgody na przejęcie darowizny

XLI/432/10

432 

11.

wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Kurzej Górze przy ul. Słonecznej na rzecz wieczystego użytkownika

XLI/433/10

 433

12.

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Piaskowej

XLI/434/10

434 

13.

aneksu nr 5 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju

XLI/435/10

 435

14.

wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków w budżecie na dofinansowanie projektu inwestycyjnego realizowanego w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przez Powiat Kościański w partnerstwie z Gminą Miejską Kościan

XLI/436/10

436 

15.

przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

XLI/437/10

437 

16.

przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

XLI/438/10

438