Uchwały podjęte na XL sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 06.05.2010 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

przyjęcia Strategii Rozwoju Turystyki Gminy Miejskiej Kościan

XL/414/10

414 

2.

wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków w budżecie na dofinansowanie projektu z zakresu promocji i informacji turystycznej realizowanego w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przez Gminę Miejską Kościan

XL/415/10

 415

3.

zmian budżetu Miasta Kościana na 2010 rok

XL/416/10

 416

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

4.

szczegółowych zasad i trybu umarzania odraczania terminu płatności i rozkładania na raty należności cywilnoprawnych przypadających jednostce samorządu terytorialnego oraz jednostkom podległym Gminie Miejskiej Kościan

XL/417/10

417 

5.

utworzenia dodatkowych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

XL/418/10

418 

6.

zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Miasta Kościana

XL/419/10

419 

zał. nr 1

7.

zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Miasta  Kościana

XL/420/10

420

zał. nr 1 

8.

zmiany uchwały nr X/98/07 Rady Miejskiej Kościana z dnia 28 czerwca 2007 r.

XL/421/10

421 

9.

przyjęcia protokołu z kontroli okresowej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie

XL/422/10

422