Uchwały podjęte na IV sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 27.01.2011 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o.

IV/19/11

 19

2.

zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2011 rok

IV/20/11

 20

zał. nr 1

zał. nr 2

3.

zmiany Uchwały nr XLIII/442/10 Rady Miejskiej Kościana z dnia 16 września 2010 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2011 rok

IV/21/11

 21

4.

wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Gminy Miejskiej Kościan

IV/22/11

 22

5.

zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w mieście Kościanie

IV/23/11

 23

6.

określenia warunków oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Kościan - Uchwałą nr 20/1650/2011 z 12.10.2011 r. RIO P-ń orzeczono nieważność uchwaly

IV/24/11

 24

7.

określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień

IV/25/11

 25

8.

zmiany Uchwały Nr XXXIV/364/09 Rady Miejskiej Kościana z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kościan na lata 2010-2014

IV/26/11

 26

9.

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Generała Dezyderego Chłapowskiego 13 na rzecz użytkownika wieczystego

IV/27/11

 27

10.

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Jana Kasprowicza  na rzecz użytkownika wieczystego

IV/28/11

 28

11.

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Antoniego Kaźmierczaka na rzecz użytkownika wieczystego

IV/29/11

29 

12.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy do 5 lat w trybie bezprzetargowym na część nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie na Os. Gen. Władysława Sikorskiego

IV/30/11

 30

13.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw osiedlom

IV/31/11

 31

załącznik graficzny

14.

aneksu nr 6 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju

IV/32/11

 32

15.

reprezentowania Gminy Miejskiej Kościan w Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie

IV/33/11

33

16.

wskazania przez Radę Miejską Kościana trzech osób do Kapituły Nagrody „KOŚCIAN DZIĘKUJE”

IV/34/11

 34

17.

wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana oraz ustalenia składu osobowego tejże komisji

IV/35/11

 35