Uchwały podjęte na X sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 27.10.2011 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

podatku od nieruchomości na 2012 rok

X/91/11

 91

2.

określenia wzorów formularzy stosowanych w podatku od nieruchomości

X/92/11

 92

zał. 1

zał. 2

zał. 3

zał. 4

3.

zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Kościana na 2012 r.

X/93/11

 93

4.

określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Kościana

X/94/11

 94

5.

utraty mocy uchwały nr IV/20/06 Rady Miejskiej Kościana z dnia 28 grudnia 2006 roku

X/95/11

 95

6.

zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2011 rok

X/96/11

 96

zal. 1

zal. 2

zal. 3

zal. 4

zal. 5

zal. 6

zal. 7

zal. 8

zal. 9

zal. 10

7.

wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Tadeusza Zawadzkiego

X/97/11

 97

8.

określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy miejskiej na realizację przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków - orzeczono nieważność Uchwałą RIO nr 22/1862/2011 z 16.11.2011 r. w części w § 2 ust. 5 uchwały oraz zał. nr 2

X/98/11

 98

zal. 1

zal. 2

9.

udzielenia poręczenia dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości  - orzeczono nieważność w całości uchwałą RIO nr 23/1937/2011 z dnia 30.11.2011 r.

X/99/11

 99