Uchwały podjęte na IX sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 29.09.2011 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

IX/82/11

 82

2.

przyjęcia przez Gminę Miejską Kościan zadania zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi na terenie Gminy Miejskiej Kościan w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej

IX/83/11

 83

3.

wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kościanie

IX/84/11

 84

4.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan na lata 2011 do 2021

IX/85/11

 85

zal. nr 1

zal. nr 2

5.

zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2011 rok

IX/86/11

 86

zal. nr 1

zal. nr 2

zal. nr 3

zal. nr 4

zal. nr 5

zal. nr 6

6.

zmiany Uchwały nr VIII/71/11 Rady Miejskiej Kościana z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego znajdującego się w budynku położonym w Kościanie przy Al. Kościuszki 24 oraz oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu jako prawa związanego z odrębną własnością lokalu

IX/87/11

 87

7.

zmieniająca uchwałę nr XLV/451/02 z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie nadania nazw osiedlom

IX/88/11

 88

zal. nr 1

8.

wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Antoniego Kaźmierczaka na rzecz użytkownika wieczystego

IX/89/11

 89

9.

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości

IX/90/11

 90

zal. nr 1