Uchwały podjęte na XI sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 24.11.2011 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

likwidacji Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

XI/100/11

 100

2.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres do 10 lat w trybie bezprzetargowym powierzchni dachu budynku położonego w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 - orzeczono nieważność - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN.Le-3.4131-1-398/11  z 28.12.2011

XI/101/11

 101

3.

określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy miejskiej na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie miasta Kościana

XI/102/11

 102

4.

zmiany Uchwały Nr X/99/11 Rady Miejskiej Kościana z dnia 27 października 2011 r. w sprawie udzielenia poręczenia dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości - orzeczono nieważność uchwałą RIO nr 25/2162/2011 z 28.12.2011 r.

XI/103/11

 103

5.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan na lata 2011 do 2021

XI/104/11

 104

zał. 1

zał. 2

zał. 3

 

6.

zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2011 rok

XI/105/11

 105

zał. 1

zał. 2

zał. 3

zał. 4

zał. 5

zał. 6

zał. 7

zał. 8

7.

wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na 2011 rok - orzeczono nieważność uchwałą RIO nr 25/2155/2011 z 28.12.2011 r.

XI/106/11

 106

8.

wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na 2012 rok

XI/107/11

 107

9.

ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie na rok 2012

XI/108/11

 108

10.

programu współpracy Gminy Miejskiej Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012

XI/109/11

 109

11.

określenia warunków oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Kościan

XI/110/11

 110

12.

uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012

XI/111/11

 111

13.

uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2015

XI/112/11

 112