Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XXII sesji Rady w dniu 21.03.2013 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków - RIO 17.04.2013 r. stwierdziło nieważność postanowień w § 7 ust. 2, w § 7 ust. 6 wyrażenia w brzmieniu ,,z wyjątkiem wniosków złożonych w innym terminie", w § 8 ust. 5, 8 i 9, w § 9 ust. 3

XXII/214/13

 214

2.

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 10 lat w trybie bezprzetargowym

XXII/215/13

 215

3.

wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu pomieszczeń na okres do 10 lat, w budynku położonym w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2

XXII/216/13

 216

4.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu - nieważność § 2 uchwała Kolegium RIO nr 9/498/2013 z 17.04.2013 r.

XXII/217/13

 217

5.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu - nieważność § 2 uchwała Kolegium RIO nr 9/499/2013 z 17.04.2013 r.

XXII/218/13

 218

6.

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan  - uhwała Kolegium RIO nr 9/490/2013 z 17.04.2013 r. - nieważność w § 4 ust. 1 pkt 3

XXII/219/13

 219

zał. 1

zał. 2

zał. 3

7.

zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2013 rok

XXII/220/13

 220

zał. 1

zał. 2

zał. 3

zał. 4

zał. 5

8.

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościan w 2013 r.

XXII/221/13

 221

9.

zmiany uchwały nr XI/110/11 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Kościan

XXII/222/13

 222

10.

nadania statutu Kościańskiego Ośrodka Kultury w Kościanie - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody  Wielkopolskiego nr KN.I-4131.1.255.2013.4 z dnia 24.04.2013 r. w cz. § 4 w zakresie wyrazów ,,w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego''

XXII/223/13

 223

11.

przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

XXII/224/13

 224