Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XXIV sesji Rady w dniu 27.06.2013 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Kościan za 2012 rok

XXIV/234/13

 234

2.

udzielenia Burmistrzowi Miasta Kościana absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok

XXIV/235/13

 235

3.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Kościańskiego Ośrodka Kultury w Kościanie za 2012 rok

XXIV/236/13

 236

zal. 1

zal. 2

zal. 3

dane uzup.

4.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Tomaszewskiego w Kościanie za 2012 rok

XXIV/237/13

 237

zal. 1

zal. 2

zal. 3

dane uzup.

5.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego im. dr. Henryka Florkowskiego w Kościanie za 2012 rok

XXIV/238/13

 238

zal. 1

zal. 2

zal. 3

dane uzup.

6.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie za 2012 r.

XXIV/239/13

 239

zal. 1

zal. 2

zal. 3

7.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu

XXIV/240/13

240 

8.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

XXIV/241/13

 241

zal. 1

zal. 2

objasnienia

9.

zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2013 rok

XXIV/242/13

 242

zal. 1

zal. 2

zal. 3

zal. 4

zal. 5

zal. 6

zal. 7

zal. 8

zal. 9

zal. 10

10.

przystąpienia przez Gminę Miejską Kościan do Partnerstwa

XXIV/243/13

 243

11.

utraty mocy uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do udzielenia pomocy w zakresie dożywiania

XXIV/244/13

 244

12.

określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznane pod warunkiem zwrotu

XXIV/245/13

 245

13.

przekazania skargi

XXIV/246/13

 246

14.

zmiany Uchwały Nr XXIII/233/13 Rady Miejskiej Kościana z dnia 09 maja 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli i oceny działalności Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie za 2012 r.

XXIV/247/13

 247

zal. 1

15.

wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie na zapleczu ul. Jana Kasprowicza

XXIV/248/13

 248