Budżet

 
 
Budżet Miejskiej Biblioteki Publicznej na rok 2021 wynosi :  1 296 400 ZŁ
 
Wykonanie budżetu za I kwartał 2021 r.
Wykonanie budżetu za I półrocze 2021 r.
Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2021 r.

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2019 r.
Bilans z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2019 r.
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Wykonanie budżetu za I kwartał 2020 roku
Wykonanie budżetu za I półrocze 2020 roku
Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2020 rok
Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2020 rok
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2019 r.